วัดนาวง.pdf

ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดนาวง ครั้งที่ 2 ลว 6/2/2567


ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ สปช.2-28 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ลว 15-1-2567.pdf

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ลว 15/1/2567

ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน สปช.105 29 โรงเรียนวัดนาวง.pdf

ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดนาวง ลว 15/1/2567


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567

รายงานงบทดลองเดือน เมษายน 2567 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน มีนาคม 2567 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน มกราคม 2567 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน ธันวาคม 2566 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2566 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน ตุลาคม 2566 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองเดือน กันยายน 2566  เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน กันยายน 2566 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน สิงหาคม 2566 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน กรกฎาคม 2566 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน มิถุนายน 2566 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน พฤษภาคม 2566 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน เมษายน 2566 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน มีนาคม 2566 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน มกราคม 2566 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน ธันวาคม 2565 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2565 เอกสารแนบ

รายงานงบทดลองเดือน ตุลาคม 2565 เอกสารแนบ

แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือมาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการด้านสวัสดิการ

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการ 2566

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญ 2566

แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้ารับบริการ