วัดนาวง.pdf

ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดนาวง ครั้งที่ 2 ลว 6/2/2567


ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ สปช.2-28 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ลว 15-1-2567.pdf
ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน สปช.105 29 โรงเรียนวัดนาวง.pdf

รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567

สถิติการให้บริการด้านสวัสดิการ

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการ 2566

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญ 2566

แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้ารับบริการ