แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ปีงบประมาณ 2565.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง