บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กำกับดูแล กลุ่มบริหารานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวนันทนา แสงจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางภัทรลภา ราษฎร์นิยม

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ปฏิบัติงานเงินเดือน ค่าจ้างข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางสาวนาตยา ชิราพร

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ปฏิบัติงาน รับ-นำส่งเงิน

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนและฝากคลัง

ปฎบัติงานในระบบ KTB Corporate Online

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางสุนิศา  รักแผน

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ปฏิบัติงานพัสดุ

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางสุจิตรา กิ่งแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ปฏิบัติงานบัญชี

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com


นางเวทวิภา ศรีอัมพร

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ปฏิบัติงานพัสดุ

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางสาวอรพิน สินทโ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงาน เงินยืมราชการ 

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นายพันธ์เทพ มูลเหลา

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานบำเหน็จ บำนาญ

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางสาวพรพิมล เรื่องลือ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ปฎิบัติงานค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว

ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าใช้สัญญาอินเตอร์เน็ต

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางสาววะลูณ เกษมสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางสาวประวีณรัตน์ บุญญาเบญจศีล

ลูกจ้างชั่วคราว ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

ขอบข่ายภารกิจของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์