บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสายใจ พุ่มถาวร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กำกับดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวนันทนา แสงจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


ว่าง


โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางสาวนาตยา ชิราพร

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ปฏิบัติงาน รับ-นำส่งเงิน

ค่ารักษาพยาบาล-ค่าการศึกษาบุตร

ปฎบัติงานในระบบ KTB Corporate Online

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางสุนิศา  รักแผน

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ปฏิบัติงานพัสดุ

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางสุจิตรา กิ่งแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ปฏิบัติงานบัญชี

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com


นางเวทวิภา ศรีอัมพร

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ปฏิบัติงานพัสดุ

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางสาวอรพิน สินทโ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงาน เงินยืมราชการ 

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นายพันธ์เทพ มูลเหลา

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานบำเหน็จ บำนาญ

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางสาวพรพิมล เรื่องลือ

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ปฎิบัติงานเงินเดือนข้าราชการ

ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าใช้สัญญาอินเตอร์เน็ต

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางสาวประวีณรัตน์ บุญญาเบญจศีล

นักวิชาการพัสดุ

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

นางอัญชลี ทรงศิริ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทร 02-581-1885 ต่อ 210,211

e-mail : finaceptt1@gmail.com

ขอบข่ายภารกิจของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์