รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งปม.65 ไตรมาส 1.pdf

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งปม.65 ไตรมาส 2.pdf

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งปม.65 ไตรมาส 3.pdf

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3