หนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2565 ข้าราชการ

โรงเรียนสังกัด อ.คลองหลวง

โรงเรียนคลองสอง

โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)

โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฎฯ)

โรงเรียนจารุศรบำรุง

โรงเรียนเจริญวิทยา

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

โรงเรียนบ้านบึง

โรงเรียนบึงเขาย้อน

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

โรงเรียนปากคลองสอง

โรงเรียนลำสนุ่น

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม

โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน

โรงเรียนวัดตะวันเรือง

โรงเรียนวัดผลาหาร

โรงเรียนวัดพืชนิมิต(คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม(หกเจริญอุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดมูลเหล็ก

โรงเรียนวัดศิริจันทาราม

โรงเรียนวัดสว่างภพ

โรงเรียนวัดหว่านบุญ

โรงเรียนวัดอู่ข้าว

โรงเรียนวันครู 2502

โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

โรงเรียนสิ้นจี่อุทิศ

โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์

โรงเรียนสังกัด อ.สามโคก

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย

โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ

โรงเรียนวัดจันทน์กะพ้อ

โรงเรียนวัดเชิงท่า

โรงเรียนวัดถั่วทอง

โรงเรียนวัดท้ายเกาะ

โรงเรียนวัดบัวหลวง

โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ)

โรงเรียนวัดบางเตยใน

โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล)

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน

โรงเรียนวัดปทุมทอง

โรงเรียนวัดเมตารางค์

โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

โรงเรียนวัดสะแก

โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม

โรงเรียนศาลาพัน

โรงเรียนสี่แยกบางเตย(แก่นจำเนียรอนุสรณ์)

โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ

ลูกจ้างประจำ